Search form

Lokas 16:19

19Pagkakamhan kaiza indogangan pen ni Hisos pagpanan-og ka mga Parasiyo nga nagalaong nga may isang tao nga kowartahan nga mahal ya pagabadoon naiza. Madazaw isab ya toong pagakanen kada aldaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index