Search form

Lokas 16:2

2Kamhan impakarini naiza ya timbang daw nagalaong nga ono sa wani nga nabatian nao kanmo? Ibalik mo kanao ya tanan mga kowarta kay palogwaen ta ko kaan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index