Search form

Lokas 16:22

22Pagkadogay kaiza napatay ya pobri. Kamhan indara iza na mga tagalangit nga sogoonon na Diyos ngandaked ka hel-anan ni Abraham nga karaang propita. Kamhan napatay disab ya kowartahan. Kamhan inlebeng.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index