Search form

Lokas 16:24

24Kamhan minsinggit ya kowartahan nga apo Abraham! Kaloy-i intawon hao. Magsogo ko kan Lazaro dazaw patignawan ya kanaong dila ka sapa kay masakit gazed ya kanaong lawas dini ka masarang karangka nga laga.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index