Search form

Lokas 16:25

25Minsambag si Abraham nga daw makataremdem iko nga ka paghela pen mo dimbaba ka kalibotan madazaw gazed ya kahimtang mo piro dakola ya kalised ni Lazaro. Kamhan naloy-an si Lazaro dini kanao koman piro mangarohoy iko ka masarang kasakit.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index