Search form

Lokas 16:26

26Diri mahimo ya pagkaro ni Lazaro kanmo kay dizan ka tenga na kanaming dapit daw ya kanmong dapit may bonggawa nga haloag. Kamhan diri makadateng ya taga dindaked ngambaba kamazo. Bisan ya mga taga dimbaba diri siran makadateng dindaked.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index