Search form

Lokas 16:28

28Kay limang bolos ya kanaong mga manghod doro. Kamhan pakahagdamen mo siran nga maonga ini nga datnganan nao dazaw maregda siran kay basi andateng siran dimbaba ka masarang kapaso.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index