Search form

Lokas 16:3

3Kamhan nagalised gazed ya hena-hena na timbang kay matood ya nabatian na amo. Kamhan minlaong iza ka toong hena-hena nga kon palogwaen hao naiza daw magaono di sa hao? Waray mahimo nao ka paghinang ka oma. Masipeg hao ka pagpangazo ka kowarta.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index