Search form

Lokas 16:31

31Minsambag si Abraham nga kon diri siran antoo ka sindo ni Moysis daw ya mga karaang propita, diri gazed siran antoo ka tao bisan mabohi iza pagbalik garing ka lebeng.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index