Search form

Lokas 16:7

7Kamhan nangotana iza ka ikadowang otangan nga daw pira ya otang mo ka kanaong amo? Minsambag iza nga nakaotang hao ka isang ka libo nga ka sako nga begas. Kamhan mintogon ya timbang nga wani ya lista ka otang mo. Isoyat mo lamang ya walong ka gatos nga ka sako. Ani ini ya toong hinang dazaw kay-an ka pagpalogwa kanangiza na amo, siran ya anpaloon kanangiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index