Search form

Lokas 16:8

8Pagpaniid ka na amo ka paglimbong na timbang bisan diri iza maazak ka limbong minlaong iza nga hanas gazed iza pag-andam daan ka toong panginabohi. Ani ini ya pamolinged ni Hisos ka toong mga sakop. Kamhan minpanaba si Hisos kaniran nga ya mga tao nga diri antoo kanao singed siran ka timbang. Kamhan ya pagkahanas niran ka paghinang ka bakak labaw iton ka pagkahanas na kanaong mga sakop ka paghinang ka mga madazaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index