Search form

Lokas 17

1Pagkakamhan kaiza minlaong si Hisos ka toong mga sakop nga magtimaan kamo kaini nga mataed gazed ya mga antintal kamazo dazaw ambiza kamo kanao. Kamhan ya tao nga magtintalay kamazo ka pagbiza kanao magalised gazed iza kay-an kay silotan gazed iza na Diyos pagdakola. 2Madazaw kon ya bato nga galingan ibitay ka toong lieg kamhan itimbag iza ka dagat dazaw diri makapadazon ka pagtintal kamazo. Kamhan ya kalised naiza pagkalemes geramay iton ka kalised naiza kay-an garing ka pagsilot na Diyos kay mintintal iza ka tao nga bag-o pen minsakop kanao.

3Agon magbantay kamo ka batasan mazo. Dizan ka kamazong lomon kan Kristo kon nakasazep ya isa bahegan mo iza. Kamhan kon anhinelsel iza pasaylohon mo iza. 4Bisan kon kapito iza makasazep kanmo ka isang aldaw kamhan kapito iza magpangazo ka pasaylo, pasaylohon mo iza.

5Kamhan minlaong ya mga sinarigan ni Hisos nga Ginoo, dakolaen mo ya kanaming pagsarig kanmo dazaw diri kami dag-en ka pagtintal na mga maonga. 6Minpamolinged si Hisos pagsambag kaniran nga bisan singed ka kontana ka liso na mostasa ka kageramay ya pagtoo mazo kanao mahimo ya pagsogo mazo ka liwaan nga sikomoro ka pagsibeg ngaro ka dagat. Kamhan antoman iton ka sogo mazo, bisan ararem gazed ya dinoltan na mga gamot.

7Kamo nga may mga sogoonon, bisan kon nagatarabaho ya isang sogoonon mo dizan ka oma, bisan kon nagabantay iza ka kanmong mga karniro, pag-oli naiza ka pagkadelem daw ono ya batasan mo? Diri ko ampakaen kanangiza paghon-a kanmo 8kay ansogo hinoa nga magsen-ad ko naa kanao. Mag-ilis ko ka bado mo kay lamisahan mo hao ka kanaong panihapon. Ani ini ya sogo mo kamhan kon makakamhan iko pagkaen anipen kon ampanihapon iza sonod kanmo. 9Bisan antoman ya sogoonon ka tanan mga sogo mo wara ko maglaong nga madazaw iza kay kanmong tarabahanti ka lamang iza. 10Kamo nga kanaong mga sinarigan, singed kamo kaiton nga sogoonon. Agon kon makakamhan kamo pagtoman ka tanan mga sogo na Diyos kamazo, diri kamo maghena-hena nga kontana sazaen kamo na Diyos. Hinoa maglaong kamo nga mga sogoonon kami na Diyos nga nagatoman lamang ka kanaming katengdanan.

11Pagpasinged pen ni Hisos ngaro ka Hirosalem min-azi iza dizan ka eltanan ka lopa nga Samariya daw ya lopa nga Galiliya. 12Pag-azi pen naiza dizan ka isang bariyo ya mga tao nga kagiden nga napolo sirang tanan ani ya minsogat kanangiza. Kamhan mintindeg siran dizan ka aroaro kay diri siran ampaarani ka mga tao kay kagiden sa siran. 13Kamhan nanhawag di siran kan Hisos, Maistro, kaloy-i intawon kami!

14Pagpakakita ka ni Hisos kaniran minsogo iza kaniran ka pagpakita ka kanirang mga lawas ka mga pari. Ka nagapanaw pen siran ka pagtoman ka sogo ni Hisos nangadazaw matood ya kanirang mga lawas. 15Pagpaniid ka na isang ka kagiden nga nadazaw di ya toong lawas minbalik iza dazon kan Hisos. Minbaskeg iza ka toong saba pagsaza naiza ka Diyos. 16Kamhan minlohod iza dizan ka paahan ni Hisos ka pagpasalamat. Taga Samariya iza. Na, ya mga taga Samariya daw ya mga Yodayo diri siran magkaangay kamhan intamay na mga Yodayo ya mga taga Samariya kay diri kon mga kaliwatan siran ni Abraham.

17Kamhan nangotana si Hisos nga daw diri kon napolo nga ka tao ya indazaw nao? Minkar-in sa ya mga Yodayo nga sizam siran nga ka tao? 18Nabereng gazed hao kay ya isa nga diri kon Yodayo anikay minbalik kanao ka pagsaza ka Diyos. 19Kamhan minlaong iza kaiton nga tao nga tomindeg ko naa. Omoli ko ngaro. Madazaw di ya lawas mo kay hao ya insarigan mo.

20Pagkakamhan kaiza nangotana ya mga Parasiyo kan Hisos nga kon-o kon andateng ya pagkahari na Diyos dini ka kalibotan? Minsambag si Hisos nga waray timaan nga inpaseleng na Diyos kamazo. 21Waray makapanaba nga dini di kon dizan di ya pagkahari na Diyos. Kay hao nga hari nga pinili na Diyos dini di hao kamazo.

22Kamhan minlaong si Hisos ka toong mga sakop nga ka wara pen madogay gosto gazed kamo nga ambalik hao dini kamazo. Bisan isa kang ka aldaw ya pagbisita nao ansogot gazed kamo piro diri pen mahimo iton. 23Kamhan kon anlaong ya mga tao kamazo nga doro di si Kristo kon dini di si Kristo, diri kamo magkaro. Diri kamo magsakop kaniran. 24Kay ya pagdateng nao kay-an singed iton ka kilat nga magalapowasan dazon ya kalangitan garing ka sebazan ngaro ka salpan.

25Kamhan ka wara pen dateng iton nga aldaw an-azi pen hao ka mga mataed nga kalised. Kamhan magasawazen hao na mga tao. 26Kamhan ya batasan na mga tao kay-an ka pagbalik nao ngarini daw ya batasan na mga karaang tao ka bohi pen si Niwi mag-anika siran. 27Kay kawandini pen ka wara pen dateng ya lenep nagapadazon ya mga tao pagpangaen daw pagpanginem daw pagpanminze keteb ka aldaw nga minseled sing Niwi ka arka. Kamhan mindateng matood ya lenep. Kamhan natibe siran pagpatay.

28Kamhan ya batasan na mga tao kay-an ka pagbalik nao ngarini daw ya batasan na mga karaang tao ka bohi pen si Lot mag-anika siran. Kay nagapadazon siran pagpangaen daw pagpanginem daw pagpamaligza daw pagpamalit daw pagpananem daw pagpanhinang ka mga lagkaw 29keteb ka aldaw ka pagpanaw ni Lot garing ka Sodoma nga maongang longsod. Kamhan minpaoran ya Diyos ka mga bato singed ka polbora nga masarang laga dimbaba ka longsod. Kamhan nangawara gazed ya mga tao nga imbilin dizan. 30Anisab ya kahimtang na mga tao kay-an ka pagbalik nao dimbaba ka kalibotan. 31Agon kon magahayahay kamo dizan ka pawa, dalagan gazed kamo kay waray logar mazo ka pagpanhipid ka kamazong mga betang. Bisan magatarabaho kamo daked ka kamazong oma, diri kamo magbalik ka kamazong lagkaw. 32Magtaremdem kamo ka asawa ni Lot kay kawandini pen imbaloy iza kay minlingi iza paglayas pen naiza dizan ka longsod nga Sodoma. 33Kon bizaan na tao ya pagtoo naiza kay basi patazen iza, diri iza mahatagan ka bag-ong kinabohi nga diri mawara. Kon patazen ya tao kay mintoo iza kanao, mahatagan iza ka bag-ong kinabohi nga diri mawara.

34Sabten mazo nga ya kahabzena nga tirmino nao ka pagbalik ngarimbaba matorog ya dowang ka tao. Kamhan ya isa ibahen nao piro ya isa ibilin. 35Magagaling sab ya dowang ka babazi ka mais. Kamhan ibahen nao ya isa piro ya isa ibilin. 36Magatarabaho sab ya dowang ka tao doro ka oma. Kamhan ibahen nao ya isa piro ya isa ibilin. 37Kamhan nangotana ya toong mga sakop nga Ginoo, daw hain ya dapit nga madateng na tanan impanaba mo? Minsambag si Hisos kaniran nga bisan sin-o ya maongang batasan nga tao silotan gazed iza. Singed iton ka pamolinged nga bisan hain ya lawas nga patay magatiponon na mga agila ka pagtoktok ka mga onod.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index