Search form

Lokas 17:1

1Pagkakamhan kaiza minlaong si Hisos ka toong mga sakop nga magtimaan kamo kaini nga mataed gazed ya mga antintal kamazo dazaw ambiza kamo kanao. Kamhan ya tao nga magtintalay kamazo ka pagbiza kanao magalised gazed iza kay-an kay silotan gazed iza na Diyos pagdakola.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index