Search form

Lokas 17:10

10Kamo nga kanaong mga sinarigan, singed kamo kaiton nga sogoonon. Agon kon makakamhan kamo pagtoman ka tanan mga sogo na Diyos kamazo, diri kamo maghena-hena nga kontana sazaen kamo na Diyos. Hinoa maglaong kamo nga mga sogoonon kami na Diyos nga nagatoman lamang ka kanaming katengdanan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index