Search form

Lokas 17:16

16Kamhan minlohod iza dizan ka paahan ni Hisos ka pagpasalamat. Taga Samariya iza. Na, ya mga taga Samariya daw ya mga Yodayo diri siran magkaangay kamhan intamay na mga Yodayo ya mga taga Samariya kay diri kon mga kaliwatan siran ni Abraham.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index