Search form

Lokas 17:19

19Kamhan minlaong iza kaiton nga tao nga tomindeg ko naa. Omoli ko ngaro. Madazaw di ya lawas mo kay hao ya insarigan mo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index