Search form

Lokas 17:20

20Pagkakamhan kaiza nangotana ya mga Parasiyo kan Hisos nga kon-o kon andateng ya pagkahari na Diyos dini ka kalibotan? Minsambag si Hisos nga waray timaan nga inpaseleng na Diyos kamazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index