Search form

Lokas 17:22

22Kamhan minlaong si Hisos ka toong mga sakop nga ka wara pen madogay gosto gazed kamo nga ambalik hao dini kamazo. Bisan isa kang ka aldaw ya pagbisita nao ansogot gazed kamo piro diri pen mahimo iton.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index