Search form

Lokas 17:24

24Kay ya pagdateng nao kay-an singed iton ka kilat nga magalapowasan dazon ya kalangitan garing ka sebazan ngaro ka salpan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index