Search form

Lokas 17:25

25Kamhan ka wara pen dateng iton nga aldaw an-azi pen hao ka mga mataed nga kalised. Kamhan magasawazen hao na mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index