Search form

Lokas 17:29

29keteb ka aldaw ka pagpanaw ni Lot garing ka Sodoma nga maongang longsod. Kamhan minpaoran ya Diyos ka mga bato singed ka polbora nga masarang laga dimbaba ka longsod. Kamhan nangawara gazed ya mga tao nga imbilin dizan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index