Search form

Lokas 17:31

31Agon kon magahayahay kamo dizan ka pawa, dalagan gazed kamo kay waray logar mazo ka pagpanhipid ka kamazong mga betang. Bisan magatarabaho kamo daked ka kamazong oma, diri kamo magbalik ka kamazong lagkaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index