Search form

Lokas 17:37

37Kamhan nangotana ya toong mga sakop nga Ginoo, daw hain ya dapit nga madateng na tanan impanaba mo? Minsambag si Hisos kaniran nga bisan sin-o ya maongang batasan nga tao silotan gazed iza. Singed iton ka pamolinged nga bisan hain ya lawas nga patay magatiponon na mga agila ka pagtoktok ka mga onod.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index