Search form

Lokas 17:6

6Minpamolinged si Hisos pagsambag kaniran nga bisan singed ka kontana ka liso na mostasa ka kageramay ya pagtoo mazo kanao mahimo ya pagsogo mazo ka liwaan nga sikomoro ka pagsibeg ngaro ka dagat. Kamhan antoman iton ka sogo mazo, bisan ararem gazed ya dinoltan na mga gamot.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index