Search form

Lokas 17:7

7Kamo nga may mga sogoonon, bisan kon nagatarabaho ya isang sogoonon mo dizan ka oma, bisan kon nagabantay iza ka kanmong mga karniro, pag-oli naiza ka pagkadelem daw ono ya batasan mo? Diri ko ampakaen kanangiza paghon-a kanmo

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index