Search form

Lokas 17:8

8kay ansogo hinoa nga magsen-ad ko naa kanao. Mag-ilis ko ka bado mo kay lamisahan mo hao ka kanaong panihapon. Ani ini ya sogo mo kamhan kon makakamhan iko pagkaen anipen kon ampanihapon iza sonod kanmo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index