Search form

Lokas 18

1Pagkakamhan kaiza minpamolinged si Hisos ka toong mga sakop dazaw diri siran magmaloza ka pagpangamozo ka Diyos basta magapadazon hangtod ka pagsambag naiza kaniran. 2Minlaong si Hisos nga simpan doro ka isang longsod may isang howis nga wara iza magtahod ka Diyos. Wara isab iza magtabang ka tao. 3Kamhan may balo nga babazi dizan ka longsod nga nagabalikbalik ka howis kay nagapakilooy nga nagalaong nga tabangan mo hao kay may nakaangken-angken ka irinsiya nao. 4Kamhan wara magtabang. Pagkateedteed minlaong ya howis ka toong hena-hena nga bisan waray labet nao ka Diyos daw mga tao 5madazaw kon silotan nao ya kaaway naiton nga babazi nga masamok dini kanao. Kay diri hao makaanget ka toong pagbalikbalik dini kanao. 6Ani ini ya pamolinged ka batasan na maongang howis. 7-8Kamhan madazaw pen gazed ya pagtabang na Diyos ka toong mga pinili nga mga sakop kay diri iza an-alang-alang ka pagtabang kaniran singed ka maongang howis. Sabten mazo nga silotan na Diyos pagdali ya mga kaaway na toong mga kasakopan nga nagapakilooy aldaw daw kahabzen. Kamhan kay-an ka pagdateng nao daw may mga antoo kanao dini ka kalibotan?

9Pagkakamhan ni Hisos pagpanaba kaniran dizan disab ya mga tao nga silaong niran nga waray sala niran. Intamay sab niran ya mga iba nga tao. Agon minpamolinged si Hisos pagpook kaniran nga nagalaong nga 10may dowang ka tao nga minseled ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Ya isa Parasiyo. Ya iba magsokotay ka bohis. 11Kamhan mintindeg ya Parasiyo kay garboso iza pagpangamozo naiza ka Diyos nga nagalaong nga Diyos, salamat kay madazaw hao ka mga iba nga tao. Kay siran ya angamit ka kanirang katenged ka pagdogang ka kowarta, mga bakaken siran, mga maghehenay siran. Bisan ya magsokotay ka bohis nga nagatindeg dizan, madazaw hao kanangiza kay in-oswagan naiza ya bohis. 12Kamhan kada simana ikadowa ya pag-anget nao ka pagkaen. Kamhan nagahatag hao kanmo ka ikanapolo nga ka bahin na tanan panapi nao. Ani ini ya pagpagarbo na Parasiyo ka pagpangamozo naiza ka Diyos.

13Kamhan nagatindeg ya magsokotay ka bohis dizan ka kilid na singbahan. Masipeg iza ka paghangad ka langit ka pagpangamozo ka Diyos kay mahagdam iza nga salaan iza nga tao. Kamhan indanegdaneg naiza ya toong debdeb ka paghinelsel ka toong mga sala. Kamhan minlaong iza nga O Diyos, kaloy-an mo hao kay mataed gazed ya kanaong mga sala. 14Kamhan napasaylo matood iza na Diyos. Piro ya Parasiyo diri mapasaylo. Kay bisan sin-o ya ampalabaw ka toong kaogaringen singed ka Parasiyo ipaebes gazed iza na Diyos. Kamhan bisan sin-o ya ampaebes ka toong kaogaringen singed ka magsokotay ka bohis ipalabaw iza na Diyos.

15Pagkakamhan kaiza may mga mindara ka kanirang mga maimpisay dizan kan Hisos kay ipadampa siran kanangiza dazaw panaranginan ka madazaw. Piro inkasab-an siran na mga sakop ni Hisos. 16Minsambag iza nga diri kamo magbaheg kaniran. Pakarinihen mazo siran kanao kay ya singed kaniran ani ya in-angay na Diyos. 17Timan-an mazo gazed ini nga kon diri kamo ansarig ka Diyos singed ka pagsarig na bata ka toong ama diri kamo iangay na Diyos.

18Pagkakamhan kaiza minkarini kan Hisos ya isang oloolo na mga Yodayo. Kamhan nangotana iza nga Madazaw nga Maistro, daw ono ya hinangen o nga madazaw dazaw tagan hao ka kinabohi nga diri mawara? 19Minsambag si Hisos nga kay ono sang anngaran sa ko kanao nga madazaw? Ya Diyos kay madazaw. 20Mahagdam ko daan ka mga kasogoan na Diyos nga azaw maghenay, azaw magpatay ka tao, azaw pangawat, azaw pamakak, magtahod ko ka kanmong ama daw ina. 21Minsambag ya tao nga sokad ka batan-en pen hao nagatoman hao kaiton nga tanan mga sogo. 22Pagpakabati ka ni Hisos ka toong sambag minsambag iza nga isa koman ya kolang mo. Omoli ko naa ngaro ka lagkaw mo. Kamhan ipamaligza mo ya mga betang mo. Kamhan ya bazad ipanhatag ka mga pobri. Anipen ko kon somakop kanao dazaw sobra pen ya mga mahalen mo daked ka hel-anan na Diyos. 23Pagpakabati ka na tao ka panaba ni Hisos nagalised ya toong hinawa kay diri kontana naiza ibaligza ya toong mga betang.

24Pagseleng ni Hisos kanangiza minlaong iza nga ya mga tao nga kowartahan malised gazed ya pagsakop niran ka Diyos. 25Pamolinged ini nga ya karabaw kon an-azi ka teheb na dagem masazon iton ka pagsakop na kowartahan ka Diyos kay wili ya toong hena-hena ka toong kowarta. 26Kamhan minsambag ya mga nakabati nga kon malised ya pagsakop na kowartahan ka Diyos diri baza makalangit ya bisan sin-o nga tao. 27Minsambag si Hisos nga kon ya tao ka lamang diri makahimo piro ya Ginoo makahimo iza ka tanan.

28Kamhan minlaong si Pidro kan Hisos nga kami nga kanmong mga sinarigan izang dini kaini minbiza kami ka kanaming hel-anan dazaw makasakop kami kanmo. 29Minsambag si Hisos nga magtimaan kamo kaini nga ya tao nga minsakop kanao pasobrahan na Diyos ka pagbales ka magazon. Kay minbiza iza ka toong hel-anan daw asawa daw mga lomon daw ginikanan daw mga bata kay dazaw anwali iza ka sindo mahitenged kanao. 30Pasobrahan matood na Diyos ya pagbales ka madazaw kaini nga tao koman nga panahon. Tagan sab iza ka bag-ong kinabohi daked ka Diyos kawanihen ka.

31Kamhan impalain pagpatindeg ni Hisos ya toong mga sinarigan nga napolo may dowa siran. Kamhan minlaong iza kaniran nga mamanaw di kita ngaro ka siyodad nga Hirosalem. Kamhan matoman gazed ya tanan mga insoyat kanao na mga karaang propita na Diyos. 32Kay doro kaiton nga dapit hao nga minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao, iated hao doro ka mga diri kon Yodayo nga nagahari dini ka kantang lopa. Kamhan pagasorasorahen hao niran daw magapanelban. 33Pagkakamhan niran paglatos kanao patazen hao niran. Pagdateng ka ikatolong aldaw sokad ka kanaong pagkapatay mabohi hao pagbalik garing ka lebeng. 34Kamhan wara makasabot ya mga sinarigan ni Hisos. Wara niran masabti ya kahologan na toong impanaba kaniran kay singed ka intago sa.

35Ka hapit di andateng si Hisos ka longsod nga Hiriko dizan ka kilid na karsada may nagalo-to nga isang nabota nga mang-azoay. 36Pagpakabati ka naiza ka mga mataed nga tao nga minlabay dizan nangotana iza ka mga tao kon namag-ono sa siran dini kaini? 37Minsambag siran nga nagalabay di si Hisos nga taga Nazarit. 38Kamhan minsinggit ya nabota nga Ginoo nga kaliwat ni Dabid, kaloy-an mo hao! 39Kamhan ya mga tao nga minhon-a kan Hisos pagpanaw minbaheg siran ka nabota nga nagalaong nga magpahenek di ko! Kamhan mintoda hinoa iza pagsinggit nga Ginoo nga kaliwat ni Dabid, kaloy-i intawon hao!

40Pagpakabati ka ni Hisos minheneng iza dizan daw minsogo ka mga tao nga pakarinihen mazo iza. Pagdateng ka na nabota nangotana si Hisos nga 41daw ono ya gosto mo kanao? Minsambag ya nabota nga Nong, ya gosto nao nga makakita kontana ya kanaong mata. 42Minsambag si Hisos nga madazaw di ya mata mo kay hao ya insarigan mo. 43Kamhan madazaw matood ya toong mata. Min-iba iza kan Hisos paglargo. Nagapasalamat gazed iza ka Diyos. Bisan ya tanan mga tao nagasaza siran ka Diyos kay minkita siran nga madazaw di ya nabota.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index