Search form

Lokas 18:1

1Pagkakamhan kaiza minpamolinged si Hisos ka toong mga sakop dazaw diri siran magmaloza ka pagpangamozo ka Diyos basta magapadazon hangtod ka pagsambag naiza kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index