Search form

Lokas 18:11

11Kamhan mintindeg ya Parasiyo kay garboso iza pagpangamozo naiza ka Diyos nga nagalaong nga Diyos, salamat kay madazaw hao ka mga iba nga tao. Kay siran ya angamit ka kanirang katenged ka pagdogang ka kowarta, mga bakaken siran, mga maghehenay siran. Bisan ya magsokotay ka bohis nga nagatindeg dizan, madazaw hao kanangiza kay in-oswagan naiza ya bohis.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index