Search form

Lokas 18:12

12Kamhan kada simana ikadowa ya pag-anget nao ka pagkaen. Kamhan nagahatag hao kanmo ka ikanapolo nga ka bahin na tanan panapi nao. Ani ini ya pagpagarbo na Parasiyo ka pagpangamozo naiza ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index