Search form

Lokas 18:13

13Kamhan nagatindeg ya magsokotay ka bohis dizan ka kilid na singbahan. Masipeg iza ka paghangad ka langit ka pagpangamozo ka Diyos kay mahagdam iza nga salaan iza nga tao. Kamhan indanegdaneg naiza ya toong debdeb ka paghinelsel ka toong mga sala. Kamhan minlaong iza nga O Diyos, kaloy-an mo hao kay mataed gazed ya kanaong mga sala.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index