Search form

Lokas 18:15

15Pagkakamhan kaiza may mga mindara ka kanirang mga maimpisay dizan kan Hisos kay ipadampa siran kanangiza dazaw panaranginan ka madazaw. Piro inkasab-an siran na mga sakop ni Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index