Search form

Lokas 18:18

18Pagkakamhan kaiza minkarini kan Hisos ya isang oloolo na mga Yodayo. Kamhan nangotana iza nga Madazaw nga Maistro, daw ono ya hinangen o nga madazaw dazaw tagan hao ka kinabohi nga diri mawara?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index