Search form

Lokas 18:22

22Pagpakabati ka ni Hisos ka toong sambag minsambag iza nga isa koman ya kolang mo. Omoli ko naa ngaro ka lagkaw mo. Kamhan ipamaligza mo ya mga betang mo. Kamhan ya bazad ipanhatag ka mga pobri. Anipen ko kon somakop kanao dazaw sobra pen ya mga mahalen mo daked ka hel-anan na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index