Search form

Lokas 18:23

23Pagpakabati ka na tao ka panaba ni Hisos nagalised ya toong hinawa kay diri kontana naiza ibaligza ya toong mga betang.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index