Search form

Lokas 18:28

28Kamhan minlaong si Pidro kan Hisos nga kami nga kanmong mga sinarigan izang dini kaini minbiza kami ka kanaming hel-anan dazaw makasakop kami kanmo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index