Search form

Lokas 18:29

29Minsambag si Hisos nga magtimaan kamo kaini nga ya tao nga minsakop kanao pasobrahan na Diyos ka pagbales ka magazon. Kay minbiza iza ka toong hel-anan daw asawa daw mga lomon daw ginikanan daw mga bata kay dazaw anwali iza ka sindo mahitenged kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index