Search form

Lokas 18:30

30Pasobrahan matood na Diyos ya pagbales ka madazaw kaini nga tao koman nga panahon. Tagan sab iza ka bag-ong kinabohi daked ka Diyos kawanihen ka.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index