Search form

Lokas 18:32

32Kay doro kaiton nga dapit hao nga minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao, iated hao doro ka mga diri kon Yodayo nga nagahari dini ka kantang lopa. Kamhan pagasorasorahen hao niran daw magapanelban.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index