Search form

Lokas 18:33

33Pagkakamhan niran paglatos kanao patazen hao niran. Pagdateng ka ikatolong aldaw sokad ka kanaong pagkapatay mabohi hao pagbalik garing ka lebeng.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index