Search form

Lokas 18:34

34Kamhan wara makasabot ya mga sinarigan ni Hisos. Wara niran masabti ya kahologan na toong impanaba kaniran kay singed ka intago sa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index