Search form

Lokas 18:39

39Kamhan ya mga tao nga minhon-a kan Hisos pagpanaw minbaheg siran ka nabota nga nagalaong nga magpahenek di ko! Kamhan mintoda hinoa iza pagsinggit nga Ginoo nga kaliwat ni Dabid, kaloy-i intawon hao!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index