Search form

Lokas 18:40

40Pagpakabati ka ni Hisos minheneng iza dizan daw minsogo ka mga tao nga pakarinihen mazo iza. Pagdateng ka na nabota nangotana si Hisos nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index