Search form

Lokas 18:7-8

7-8Kamhan madazaw pen gazed ya pagtabang na Diyos ka toong mga pinili nga mga sakop kay diri iza an-alang-alang ka pagtabang kaniran singed ka maongang howis. Sabten mazo nga silotan na Diyos pagdali ya mga kaaway na toong mga kasakopan nga nagapakilooy aldaw daw kahabzen. Kamhan kay-an ka pagdateng nao daw may mga antoo kanao dini ka kalibotan?

9Pagkakamhan ni Hisos pagpanaba kaniran dizan disab ya mga tao nga silaong niran nga waray sala niran. Intamay sab niran ya mga iba nga tao. Agon minpamolinged si Hisos pagpook kaniran nga nagalaong nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index