Search form

Lokas 18:9

9Pagkakamhan ni Hisos pagpanaba kaniran dizan disab ya mga tao nga silaong niran nga waray sala niran. Intamay sab niran ya mga iba nga tao. Agon minpamolinged si Hisos pagpook kaniran nga nagalaong nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index