Search form

Lokas 19

1Pagkakamhan min-azi si Hisos ka longsod nga Hiriko. 2Kamhan may isang tao dizan nga si Zakiyas ya ngaran. Oloolo iza na mga magsokotay ka bohis kamhan nakowartahan di iza. 3Ankita kontana iza kon sin-o sa si Hisos piro ababa ya toong lawas agon imbalabagan iza na mga tao nga minlibot kan Hisos. 4Kamhan mindalagan iza ngaro ka hon-ahan kay anpanik iza ka liwaan nga sikamoro dazaw makakita iza kan Hisos paglabay naiza dizan ka dalan. 5Pagpakatenged ka ni Hisos dizan ka liwaan minhangad iza ngandaked. Kamhan minpanaba iza kan Zakiyas nga Zakiyas, magtena ko pagdali kay ambisita hao ka kanmong lagkaw koman nga aldaw. 6Mintena dazon si Zakiyas. Dakola ya toong kasaza ka pagpaiba naiza kan Hisos dizan ka toong lagkaw. 7Kamhan ya tanan nakakita kaiton minmahay siran nagalaong nga iton nga taohana minbisita baza iza ka lagkaw na salaan nga tao. 8Kamhan dizan kan Hisos mintindeg si Zakiyas daw minlaong nga Ginoo, gosto hao magapanhatag ka katenga na kanaong mga betang dizan ka mga pobri. Kamhan dizan ka bisan sin-o ya in-oswagan nao ka bohis palabwan nao ka opat ya bazad nao kaniran. 9Minsambag si Hisos nga koman nga aldaw dini ka tanan inhel-an mo mahatagan na Diyos ka bag-ong kinabohi nga diri mawara kay mintoo iko ka kanaong mga panaba. Kamhan iko ya matood nga kaliwat ni Abraham kay matood ya pagtoo mo ka Diyos singed ka pagtoo ni Abraham. 10Minpanaba hao kanmo kaini kay ya tood nao dini ka kalibotan pangitan nao ya mga salaan nga tao kay tabangan nao siran dazaw malibri siran ka silot ka kanirang mga sala.

11Pagkakamhan kaiza arani di si Hisos ka siyodad nga Hirosalem. Kamhan minlaong ya mga tao nga ka wara pen madogay antabang si Hisos kanta ka pagpaiwat ka mga taga Roma dini kanta dazaw iza ya anhari ka kantang hel-anan. Kamhan minpamolinged si Hisos kaniran nga 12nagalaong nga ya batasan nao kay-an ka pagbalik nao ka paghari ka mga tao dini ka kalibotan singed iton ka isang tao nga maanak iza na labaw nga hari. Kamhan minpanaw iza doro ka aro kay dawaten naiza ya katenged ka paghari ka hel-anan na toong kaibahan. 13Ka wara pen iza magpanaw impanipon naiza ya napolong ka sogoonon dazaw isarig kaniran ya toong kowarta dazaw dogangan niran iton. Kada isang sogoonon insarigan ka sinto pisos. Kamhan minsogo iza kaniran nga nagalaong nga hangtod ka pagbalik nao gamiten mazo ini nga kowarta dazaw madogangan iton.

14Kamhan ya mga kaibahan naiton nga tao impahon-a niran ya kanirang sinogo doro ka labaw nga hari kay ipakahagdam nga diri kami ansogot nga ini nga tao ani ya anhari kanami. 15Pagkadogay kaiza min-oli ya tao kay intagan di iza ka katenged ka paghari ka hel-anan na toong kaibahan. Kamhan impakarini naiza ya toong mga sogoonon nga insarigan ka kowarta kay ansosi iza kon pira ya nasobra ka toong kowarta. 16Kamhan mindateng ya isa kay anlaong iza nga Sinyor, ya kanmong kowarta nga sinto pisos min-anak di ka isang ka libo. 17Minsambag ya hari nga madazaw iko. Masarigan iko ka geramay nga kowarta agon isarig pen nao kanmo ya katenged ka pagkagobirnador ka napolong ka longsod.

18Kamhan mindateng ya ikadowang sogoonon. Minlaong iza nga Sinyor, ya kanmong kowarta nga sinto pisos min-anak di ka kinintos. 19Minsambag ya hari nga isarig pen nao kanmo ya katenged ka pagkagobirnador ka limang ka longsod.

20Kamhan mindateng ya ikatlong sogoonon. Nagabaribad iza ka hari nagalaong nga Sinyor, wani ya insarig mo kanao nga impotos gazed sokad ka pagpanaw mo 21kay nahaldek hao kanmo kay nahagdam di hao nga waray kalooy mo. An-ani iko dizan ka wara mo itanem. Anhipes iko dizan ka wara mo ipegas. 22Minsambag ya hari nga maonga iko. Ya saba mo kanao anikay anhokom kanmo. Kon matood ya baribad mo nga an-ani hao ka wara nao itanem daw anhipes hao dizan ka wara nao ipegas 23kay ono sa nga wara ko magbetang ka kanaong kowarta dizan ka bangko dazaw may anak di koman pag-oli nao? 24Kamhan minsogo ya hari ka mga sogoonon dizan nga kaw-en mo ya kowarta nga sinto pisos. Ihatag iton ka sogoonon nga may isang ka libo. 25Minsambag siran nga Sinyor, isang ka libo gazed ya toong kowarta! 26Minsambag ya hari nga sabten mazo nga kon masarigan ya tao ka mga insarig nao dizan kanangiza magadogangan pen gazed hao ya insarig nao kanangiza. Piro kon diri masarigan ya tao magakaw-en gazed nao kanangiza ya tanan mga insarig nao. 27Kamhan ya kanaong kaibahan nga diri ansogot kanao nga haoy magahari kaniran iated siran ngarini kanao. Pamatazen siran dini ka pagseleng nao.

28Pagkakamhan ni Hisos pagpanaba kaniran minpanaw iza ngaro ka Hirosalem paghon-a kaniran. 29Pagpasinged naiza dizan mindateng di siran ka dowang ka bariyo nga Bitpahi daw Bitani dizan tenged ka bobong nga inngaranan ka Olibo. Kamhan minsogo si Hisos ka toong sinarigan nga dowa siran 30nga nagalaong nga komaro kamo naa ka bariyo dizan ka hon-ahan mazo. Pagdateng ka mazo doro makakita kamo dazon ka isang batan-en pen nga asno nga klasi na kabayo nga in-ektan dizan. Sokad wara masakzi na tao. Hobaden mazo iton daw tozokon mazo ngarini kanao. 31Kon may mangotana nga tao kamazo magsambag kamo nga inkinahanglan ini na kanaming oloolo.

32Pagkakamhan ni Hisos pagsogo kaniran namanaw dazon sirang dowa. Kamhan nakitan niran ya kabayo singed ka inlaong ni Hisos kaniran. 33Paghobad niran kaiton nangotana ya mga tag-iza nga onhon sa mazo iton nga kaw-en sa mazo ya kabayo? 34Minsambag siran nga inkinahanglan ini na kanaming oloolo. 35Kamhan intozok dazon niran dizan kan Hisos ya kabayo. Inhanigan sab niran ka kanirang mga bado ya likod na kabayo kay sakzan koman ni Hisos. 36Pagpakasakay ka naiza inhanigan dazon ya dalan nga azihanan na kabayo ka mga bado na mga tao. 37Pag-azi naiza ka dalan logsong ka bobong nga Olibo arani ka Hirosalem namagdengan ya toong mga sakop pagsaza ka Diyos kay madazaw gazed ya tanan mga hinang ni Hisos nga nakita niran. Kamhan mindakola siran ka kanirang saba pagsinggit nga 38sazaen, sazaen kay iko ya mindateng garing ka Ginoo. Iko ya anhatag kanami ka kalinaw ka hinawa nga garing ka Diyos. Sazaen gazed ya Diyos nga pinakalabaw.

39Kamhan ya mga Parasiyo dizan ka kataohan minlaong siran kan Hisos nga Maistro, papaheneken mo ya kanmong mga sakop. 40Minsambag si Hisos nga timan-an gazed mazo ini nga kon anpahenek ya kanaong mga sakop ya mga bato dini ka dalan siran ya ansinggit pagsaza kanao.

41Kamhan nakakita di si Hisos ka siyodad nga Hirosalem. Pagseleng naiza kaiton minhaza iza 42daw minlaong nga kamo nga mga taga Hirosalem, koman nga aldaw madazaw kon makasabot kamo nga gosto hao antabang kamazo dazaw magakaangay kamo daw ya Diyos piro intawon diri kamo makasabot. 43Andateng matood ya tirmino kon libotan kamo na kamazong mga kaaway. Libotan gazed kamo ka kanirang mga harominta ka paggira daw mga soldaw. Kamhan diri kamo makalayas. 44Madalahig isab ya kamazong mga bata ka pagpangapatay iba mazong tanan. Pangebaen gazed ya kamazong kalagkawenan. Basta ya mga bato nga insompazan podo mabogto pagpangadeeg. Kay impakarini hao na Diyos dini kamazo piro wara kamo magkilala kanao.

45Pagkakamhan kaiza minseled si Hisos ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos. Kamhan impamogaw gazed naiza ya mga mamaligzaay. 46Minlaong iza kaniran nga may daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga ya kanaong lagkaw ani ya lagkaw ka pagpangamozo na mga tao kanao ambaza kay inhinang di mazo iton ka datnganan na mga tolisan nga nagapanlimbong ka mga tao.

47Pagkakamhan kaiza aldaw-aldaw dizan ka dakolang lagkaw na Diyos nagasindo si Hisos ka mga tao. Kamhan patazen iza kontana na mga oloolo na mga pari daw ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo daw ya mga oloolo na mga tao. 48Piro waray logar niran kay ampanalinga gazed ya mga tao ka mga panaba ni Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index