Search form

Lokas 19:10

10Minpanaba hao kanmo kaini kay ya tood nao dini ka kalibotan pangitan nao ya mga salaan nga tao kay tabangan nao siran dazaw malibri siran ka silot ka kanirang mga sala.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index