Search form

Lokas 19:12

12nagalaong nga ya batasan nao kay-an ka pagbalik nao ka paghari ka mga tao dini ka kalibotan singed iton ka isang tao nga maanak iza na labaw nga hari. Kamhan minpanaw iza doro ka aro kay dawaten naiza ya katenged ka paghari ka hel-anan na toong kaibahan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index