Search form

Lokas 19:14

14Kamhan ya mga kaibahan naiton nga tao impahon-a niran ya kanirang sinogo doro ka labaw nga hari kay ipakahagdam nga diri kami ansogot nga ini nga tao ani ya anhari kanami.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index