Search form

Lokas 19:17

17Minsambag ya hari nga madazaw iko. Masarigan iko ka geramay nga kowarta agon isarig pen nao kanmo ya katenged ka pagkagobirnador ka napolong ka longsod.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index